"Allah odur ki, gökleri ve yeri yarattı. Gökten bir su indirdi de onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkardı. Emriyle denizde akıp gitmeleri için gemileri hizmetinize verdi. Irmakları da emrinize verdi. Görevlerini şaşmadan yapmak üzere Güneş'i ve Ay'ı da size boyun eğdirdi. Geceyi ve gündüzü de hizmetinize verdi." (İbrahim Suresi 14/32-33)
Author Archive
Allah'ın Varlığı

Allah’ın Varlığı

Monoteist dinlerin en temel ve en önemli mesajı tek bir Tanrı’nın var olduğudur. Tek Tanrı’lı dinler ontolojilerinde önce Tanrı’yı merkeze alırlar, daha sonra tüm sistemlerini bu ontolojik merkez üzerinde oluştururlar.
Tanrı'nın Varlığı

Tanrı’nın Varlığı

Tanrı’nın varlığı meselesi düşünce tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Tek tanrıcı dinlerin en temel mesajı, Tanrı’nın varlığı ve O’nun mükemmel bir varlık oluşudur.
Kuran'da Tanrı'nın Varlığı

Kuran’da Tanrı’nın Varlığı

Kur’an’da Tanrı’nın varlığını ispat etmeye yönelik olmakla birlikte daha çok Tanrı’nın sıfatları, birliği, benzersizliği ve mükemmel bir varlık oluşu hakkında bir çok âyet bulunmaktadır.

Ontolojik Delil

Ontolojik delilde Tanrı’nın varlığına dış dünyadan değil, insan zihninde var olan “mükemmel varlık” ya da “zorunlu varlık” düşüncesinden ulaşılır.
Kozmolojik Delil

Kozmolojik Delil

Kozmolojik delil içinde, yaşadığımız âlemden kolaylıkla yapabildiğimiz bir çok gözlem ve incelemelerin Tanrı’nın varlığına deliller teşkil ettiğini gösterir.
Teleolojik Delil

Teleolojik Delil

Âlemin ‘neden’ ve ‘niçin’ yaratıldığı konularıyla teleoloji disiplini uğraşır. Bu disiplin, kâinatın yaratılış ve işleyişinde herhangi bir amaç, önceden oluşturulmuş bir plan olup olmadığını inceler.
Delillere Yöneltilen Eleştiriler

Delillere Yöneltilen Eleştiriler

Allah'ın varlığına karşı pek çok kişi ontolojik, teleojik ve kozmolojik delillere karşı eleştiriler getirmeye çalışmıştır.
Tanrı'nın Varlığına Materyalist Yaklaşım

Tanrı’nın Varlığına Materyalist Yaklaşım

Materyalizm milâttan sonra 18. yüzyıla kadar zayıf bir akım olarak varlığını sürdürmüş, son asırların Avrupa’sında yeniden taraftar ve güç kazanarak yayılma imkânı bulmuştur.
Tanrı'nın Varlığına Darwinist Yaklaşım

Tanrı’nın Varlığına Darwinist Yaklaşım

Evrim’den ilk söz edenler milattan önce 6. yüzyılda İyonya’lı filozoflar olmuştur. Miletus’lu filozof Anaximender Animal Kingtom adlı eserinde evrim nosyonunu ilk kez ortaya atmıştır.
Tanrı'nın Varlığına Pozitivist Yaklaşım

Tanrı’nın Varlığına Pozitivist Yaklaşım

Sosyolojinin isim babası ve Pozitivizmin kurucusu kabul edilen Auguste Comte insanlık tarihini üç döneme ayırır. Ona göre, sosyolojinin kullanacağı metot gözleme ve tüme varıma dayanan bir metot olmalıdır.
Tanrı'nın Varlığına Freudist Yaklaşım

Tanrı’nın Varlığına Freudist Yaklaşım

Sigmund Freud, “tekerlek ve elektriğin icadı kadar mühim” dediği psikanalizin kurucusudur. Ancak onun kendisini, hakkında yargıda bulunmaya yetkili gördüğü bir alan daha vardı: Din.
Tanrı'nın Varlığına Agnostik Yaklaşım

Tanrı’nın Varlığına Agnostik Yaklaşım

Agnostisizm (Bilinemezcilik), Yunanca ‘Bilinemez’ manasına gelen ‘Agonustos’ kelimesinden alınmış bir tabirdir. Sonsuz, ilk sebepler, cevher, eşya ve olayların son gâyesi gibi metafizik hakikatleri insan zihninin asla bilemeyeceğini ileri süren bir sistemdir.
Bilim Tarihi ve Yeni Bilimsel Veriler

Bilim Tarihi ve Yeni Bilimsel Veriler

Tarih boyunca evren ve insanın evrendeki yeri hakkında bir çok iddiada bulunulmuş ve bu konuda çok çeşitli kabuller ortaya konmuştur.
İnsancı İlkenin Ortaya Çıkışı ve Tanımları

İnsancı İlkenin Ortaya Çıkışı ve Tanımları

vren niçin vardır? Evren niçin olduğu gibidir? Niçin sonu varmış gibi görünür? Uzay, zaman, madde, enerji ve bilincin, arkasındaki yaratıcı güç nedir? Ve bunlar neden bu kadar hassas bir denge içindedirler? Öyle ki bunların temel yapısındaki en ufak bir farklılık hayatın varlığını ve devamlılığını imkânsız kılar.
İnsancı İlkenin Teistik Yorumuna Karşı Yapılan İzahlar

İnsancı İlkenin Teistik Yorumuna Karşı Yapılan İzahlar

Bütün ilâhî dinlerin en temel mesajı olan “Tanrı’nın varlığı, birliği ve O’nun bütün âlemi yaratmış olduğu düşüncesi” tarih boyunca evrendeki tasarıma dikkat çekmiş bu görüşe karşı olan materyalistler ise bu tasarımı ve Tanrı’nın varlığını reddetmişlerdir
İnsancı İlkenin Ateistik Yorumuna Karşı Örnekler

İnsancı İlkenin Ateistik Yorumuna Karşı Örnekler

Ateistlerin düzene karşı getirdikleri en temel iddia, “bizim mevcut düzene şaşırmamız gerektiği” savıdır. Zirâ bu iddiaya göre bu düzen biz burada olduğumuz için vardır. Şayet biz burada olmasaydık bu düzende olmayacaktı. Bu iddianın asılsızlığını göstermeye çalışan bir çok bilim adamı bulunmaktadır.
İnsancı İlke ve İhtimaliyet Hesapları

İnsancı İlke ve İhtimaliyet Hesapları

İnsancı İlke'nin sonucu, kozmosun akıllı hayata uygun olduğu değil (ki bu apaçık böyledir) fakat tam manasıyla uygun olduğudur. Bizim gibi gözlemcileri üretmeye uygun olduğu değil, fakat bütün ihtimalsizliklere karşı çok şaşırtıcı bir kesinlikle uygun olduğudur.
Evrenin ve Zamanın Başlangıcı

Evrenin ve Zamanın Başlangıcı

Evrenin başlangıcı kadar zamanın başlangıcı da üzerinde oldukça düşünülmüş konulardandır. Einstein’ın ortaya koyduğu İzafiyet Teorisi zamanın mutlak olmadığını ve onun hız ve çekim gücü gibi değişkenlerden etkilendiğini gösterdi
Tasarım Kanıtı ve İnsancı İlke

Tasarım Kanıtı ve İnsancı İlke

Tasarım Kanıtı, diğer adıyla Teleolojik Kanıt, Ontolojik ve Kozmolojik kanıtlarla birlikte Allah’ın varlığının kanıtlarının üç klasik kanıtından biri ve belki de en popüler ve geniş kapsamlı olanıdır.
Evren ve Oluşumdaki Bazı Hassas Ayarlar

Evren ve Oluşumdaki Bazı Hassas Ayarlar

İnsancı İlke’nin geçerliliğini gösteren delillerin hepsi kâinatın uzak kısımlarından derlenmiş değildir. Güneş sistemimiz ve yakın çevremizdeki birçok fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri de Antropik Kozmolojik Kanunu’nun evrenselliğini ortaya koyar.
Bazı Ateist ve Agnostik Bilim Adamlarının Değişen Görüşleri

Bazı Ateist ve Agnostik Bilim Adamlarının Değişen Görüşleri

Son zamanlarda tasarım düşüncesini destekleyen delillerden dolayı pek çok bilim adamı, Allah’a inanmaya başlamıştır.
Sonuç

Sonuç

Modern bilimsel veriler, maddenin ve dolayısıyla evrenin ezelî ve ebedî olduğu inancından hareketle sistemlerini oluşturan materyalist dünya görüşünün, tarih boyunca bilim kisvesi altında savunduğu inkârcı görüşlerini geçersiz kılmıştır.
?>